سریال دنباله ی سریال موفق وایکینگ ها با شورانری مجدد مایکل هرست خالق سریال اصلی است و وقایع داستانی آن 100 سال پس از اتمام سریال اصلی آغاز میشود و

48 / 100